normen
voor assessment inbaskets

De beschikbare normen voor Zeezicht, Highlight en Utopia zijn gewijzigd

9 december 2021

Hieronder leest u voor elke inbasket over de nieuwe normgroepen en een korte uitleg: hoe u voor uw assessment center de juiste normgroep kiest. In het kort adviseren we u:

 • Gebruik binnen eenzelfde project voor elke kandidaat dezelfde normgroep.
 • Kies waar mogelijk voor elke inbasket-oefening de nieuwe normgroepen
 • Kies voor Zeezicht de normgroep die past bij het werk- en denkniveau van de functie.

Het online menu dat u gebruikt om een rapport uit te draaien staat ingesteld op de laatst gebruikte normgroep. Indien u een rapport opvraagt kunt u ook zelf een normgroep kiezen. Er zijn geen kosten verbonden aan het uitdraaien van meerdere  rapporten.

De normen voor Zeezicht zijn volledig vernieuwd. Dat betekent dat u bij het uitdraaien van een rapport de keus hebt uit vijf normgroepen:

Normgroep Gebaseerd op afnames van

kandidaten met ....
N=
NL MBO 2022 met voltooide MBO opleiding 458
NL HBO 2022 met voltooide HBO opleiding 561
NL HBO & WO 2022 met voltooide HBO of WO opleiding 754
NL WO 2022 met voltooide WO opleiding 159
NL Standard 2022 afnames ongeacht opleiding 1866

de nieuwe normgroepen in Zeezicht en de verschillen

Andere normen leveren verschillende scores op. Kijkt bijvoorbeeld in de tabel hiernaast naar de scores van mevrouw De Wolf. Hierin ziet u dat:

 • De scores met oude normen verschillen nauwelijks van de nieuwe [NL Standard 2022] (in het geval van mevrouw De Wolf betekent dat een verschil van 0 percentiel). 
 • Ondanks dat kunt u hier en daar in het rapport  een of twee percentielen verschil vinden in de onderdeelscores.
 • De scores bij gebruik van de norm [NL MBO 2022] zijn hoger dan wanneer de [NLStandard2022] norm wordt gebruikt (het verschil is 8 percentielen). De eerste norm is “soepeler”.
 • De [NL MBO 2022] en de [NL HBO & WO 2022] normen
  liggen het verst uit elkaar (Dat verschilt bij de Wolf 16 percentielen).

 welke normgroep bij welke functie?

Wanneer u niet een duidelijk idee heeft over een niveau of referentiegroep, kiest u rapportage in de [NL Standard 2022] norm. Verder maakt het zeker uit of u een normgroep kiest op gemiddeld of hoger werk en denkniveau. De verschillen tussen de groepen zijn significant (en meer dan een halve standaarddeviatie). De afweging over de te gebruiken de normgroepen maakt u zelf. Een vuistregel kan zijn:

 • Functies op HBO niveau of hoger: gebruik de norm [NL HBO & WO 2022]
 • Functies op MBO niveau: gebruik de norm [NL MBO 2022 ]. Tenzij er wordt aangegeven dat de competentie plannen en organiseren van buitengewoon belang is.

Hieronder de scores van Charlene de Wolf

Normgroep Score
Oude norm 2020 (N=1884) 61
NL Standard 2022 (N=1866) 61
NL MBO2022 69
NL HBO & WO 2022 53
NL HBO 2022 55

De basis van de normen is het zelf opgegeven scholingsniveau.
Deelnemers die de Zeezicht maken, kunnen na de afname een vragenlijst invullen. Ruim de helft van de deelnemers vullen deze vragen in. In de vragenlijst wordt gevraagd om een evaluatie en om een aantal persoonlijke gegevens, zoals de hoogst gevolgde opleiding. Op basis van de antwoorden over de hoogst gevolgde opleiding zijn de nieuwe normgroepen berekend.

Per december 2021 kunt u voor de Highlight uit nieuwe normen kiezen. De algemene normen zijn vernieuwd en er is een normgroep toegevoegd. Er zijn vanaf nu vier normgroepen. 

Normgroep Gebaseerd op werkervaring

van kandidaten
N=
NL Standard 2022 Alle afnames 1918
NL Specialist 2022 Geen leidinggevende ervaring 734
NL Teamleader 2022 Ervaring als teamleider of afdelingshoofd 462
NL Management 2022 Ervaring als manager 1109
NL Directie 2022 Ervaring als directie-lid 354

 

de nieuwe normen van Highlight leiden tot kleine verschillen

Over de verschillen tussen de normgroepen 2020 en 2022:

De nieuwe normgroep 2022 verschilt nauwelijks  van de oude. Eenzelfde deelnemer krijgt op de hoofdscore vrijwel dezelfde genormeerde uitslag.
Het lijkt erop dat deelnemers zonder leidinggevende ervaring niet lager presteren dan de mensen met ervaring. Dit ligt waarschijnlijk aan het verschil in werk- en denkniveau van de twee normgroepen en niet aan de verschillen in werkervaring: de groep [NL-Specialist] bevat duidelijk meer mensen met een HBO/WO-opleiding.
U kiest bij het opvragen van het rapport zelf voor een van de normgroepen.

 

In de tabel hieronder ziet u de scores van deelnemer mevrouw Muster. Afhankelijk van de normen kunnen de scores enkele percentielen verschillen. Bij sommige normen haalt zij hogere scores, ofwel de norm is “soepeler”.

Normgroep Resultaat Analyse Planning
NL Standard 2020 54 84 69
NL Standard 2022 (N=1866) 56 84 71
NL Specialist 2022 53 83 66
NL Teamleader 2022 59 86 72
NL Management 2022 53 83 70
NL Directie 2022 54 85 73

welke norm voor Highlight rapporten?

De grote normgroepen voor de verschillende niveaus laten het nu toe om een normgroep te kiezen die bij de functie past. Wij raden aan om voor  kandidaten in hetzelfde project dezelfde normgroep te gebruiken.  Er is ook iets voor te zeggen om voor alle projecten dezelfde nieuwe algemene normgroep te kiezen. Dat is [NL-standard 2022] . De normgroep is groot. 

Let wel: we berekenen u geen kosten voor het uitdraaien van meerdere rapporten.

Op basis van de afnames in online Utopia hebben we de normgroep vernieuwd. Over deze normgroep het volgende:

 • De normgroep is vergroot van 473 naar 739 personen
 • Scores met nieuwe normen verschillen iets van scores met oude normen
 • Het merendeel van de deelnemers in de nieuwe normgroep is WO geschoold. De meesten hebben meer dan 10 jaar managementervaring.

de nieuwe normgroep in Utopia leidt tot score verschillen

Voor een aantal dimensies in de Utopia is het verschil tussen de normgroepen relevant. Kijkt u naar enkele scores van mevrouw Wil di Maggio  hieronder. Indien we naar “het optimaliseren van doelen” kijken, is de nieuwe norm iets soepeler . Mevrouw  DiMaggio hieronder komt van het 58ste percentiel in het 59 ste percentiel terecht. Dit geldt echter niet voor een aantal andere gedragsdimensies zoals “het aantal ondernomen acties”.

Normgroep OPTIMALISEREN
Doelen
Aantal Acties STRATEGIE
NL Standard 2020 58 42 78
NL Standard 2022 (N=736) 59 41 80

gebruik van normen met Utopia

In het online menu worden nog meer normen aangeboden.  U vind er bijvoorbeeld een HBO en een WO norm. Deze normen laten score verschillen zien die we wel verwacht hebben. Op het ogenblik vinden wij deze (HBO- en WO-) normgroepen echter te klein. 

Veelgestelde vragen

Daar zijn twee redenen voor:

 1. Je weet maar nooit. In de loop der jaren zien we toch veranderingen in scores.
 2. We merken bovendien dat "deelgroepen" robuster worden en duidelijker van elkaar verschillen.

Wij denken dat u, of een andere klant,  mogelijk nog met een project werkt waarin de normen 2020 zijn gebruikt. En dat u wellicht verder wilt met dezelfde normen. Over enkele maanden gaan we de normen 2020 verwijderen.

We weten dat dit zin heeft bij de Zeezicht. Dit is omdat de Zeezicht op alle niveaus wordt ingezet. Bij de Highlight en Utopia is dit twijfelachtig. We raden afname op MBO-niveau af. En in Nederland is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen HBO en WO.

Deze vraag kunen wij niet beantwoorden. Het hangt teveel af van wensen van uw klant en van de functie-eisen. Dit is wat andere klanten zeggen:

 1. Een "afkap score" van 40.
 2. Voor functies in de planning 60.
 3. Voor een grote klant met grote projecten berekenen wij wat het gemiddelde is en gebruiken dat als grens (=afkap). 
 4. We hebben door Construct een eigen normgroep laten maken.

Jazeker. En meer genuanceerd  in drie antwoorden:

 1. Wij berekenen deze normen op basis van vragen die we aan de kandidaat stellen over scholing en werkervaring. In de antwoorden zit enige " ruis". Omdat de aantallen zo groot zijn vinden wij de verschillen toch robuust (significant).
 2. Voor Zeezicht en Highlight zien we een steeds duidelijker afscheiding tussen die deel-normgroepen. 
 3. Utopia deel-normgroepen vinden wij te klein.

Jawel. We kunen meer verdelingen maken. Zo weten we zeker dat er een verschil in score is tussen mannen en vrouwen. "Zeker"  heeft ook te maken met de grootte van het aantal afnames (significantie) . Maar als we zien dat het verschil heel klein is, vinden we het niet relevant.

in baskets en tests