DIT IS ONS BELEID tav COOKIES, PRIVACY EN ALGEMENE VOORWAARDEN

 

COOKIEBELEID van CONSTRUCT bedrijfspsychologie

 

CONSTRUCT (bedrijfspsychologie) maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van de sites of applicaties van CONSTRUCT. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek kunt worden herkend.

 

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te identificeren.

 

Bezwaar

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op www.waarschuwingsdienst.nl.

 

Webstatistieken (analytics)

Wij houden statistieken bij over het gebruik van deze website. Met deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Voor onze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie. Het gaat om de volgende gegevens:

 • het adres van uw internetprovider de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek welke pagina’s u hebt bezocht

 

 

PRIVACY REGLEMENT CONSTRUCT Bedrijfspsychologie

Verantwoordelijkheid

CONSTRUCT bedrijfspsychologie is verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 1, sub d, Wbp). CONSTRUCT is degene die beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. CONSTRUCT is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

CONSTRUCT verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel van de verwerking

CONSTRUCT gebruikt uw persoonsgegevens op drie manieren:

 • Om u van dienst te zijn met de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie.
 • Om u namens onze opdrachtgever te testen en vervolgens te rapporteren aan de opdrachtgever.
 • Om zo nodig uw toegang tot de sites of applicaties van CONSTRUCT mogelijk te maken (autoriseren) of financiële regelingen te treffen.
 • Om bedrijfspsychologisch en wetenschappelijk onderzoek te doen naar de applicatie, tests of vragenlijsten. Hierbij wordt geen gebruik van de gegevens waarmee de identiteit van personen te herleiden is.

 

Grondslag van de verwerking

CONSTRUCT moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 Wbp. CONSTRUCT kan alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken (artikel 8, sub a, Wbp). Bij de registratie wordt daarom expliciet naar uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hier boven beschreven.

 

A)    Werkwijze en inzage in uw gegevens indien u een test of oefening maakt voor een van onze opdrachtgevers:

U bent ingelogd gebruiker omdat u hiertoe bent uitgenodigd door een van onze opdrachtgevers (een bureau of organisatie). Vervolgens maakt u een of meerdere tests, oefeningen, vragenlijsten of u geeft feedback. Door dit te doen stemt u er in toe dat een verslag daarover wordt ingezien door onze opdrachtgever. Hierdoor krijgt u te maken met het privacy-beleid van onze opdrachtgever. Indien u klachten heeft over de werkwijze van onze opdrachtgever raden wij u  aan om dit met de opdrachtgever te bespreken. U bent echter altijd welkom om contact met ons te zoeken.

Geen inzage andere partijen

Andere partijen dan bovengenoemd krijgen geen inzage in uw gegevens. Indien u recht op deelname (autorisatie) hebt verkregen vanwege een sponsor of uw werkgever, kan het wel aan de genoemde partijen gemeld worden dat u gebruik maakt van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie

Uw recht op verbetering, aanvulling en afscherming

U hebt op grond van artikel 36 WBP recht op verwijdering, verbetering, aanvulling en afscherming van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door in te loggen in de sites of applicaties van CONSTRUCT of door ons te mailen. Ingevulde tests of vragenlijsten zijn hierop een uitzondering.

Bewaartermijn van de verwerking

CONSTRUCT mag uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, Wbp). Met oog op het doel van de verwerking bewaart CONSTRUCT uw gegevens voor 2 jaar. De duur is nodig om u weer toegang te geven tot uw gegevens wanneer u dat wilt.

Uw recht op verwijdering van uw gegevens

Onder verwijderen van gegevens, verstaan wij het vernietigen van dat deel van uw gegevens dat ze herleidbaar maakt tot u als persoon. Dit zijn, naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres.

Uw gegevens worden tevens verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken. Met bewaartermijn wordt bedoeld: twee jaar nadat u voor de laatste keer hebt ingelogd.

Beveiliging van de verwerking

Artikel 13 Wbp verplicht CONSTRUCT om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de persoonsgegevens tijdens verzending en opslag versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding plaats.

De melding

CONSTRUCT heeft de gegevensverwerking op grond van artikel 27 Wbp gemeld bij de hiervoor verantwoordelijke afdeling van het CBP onder meldingsnummer m1514727.

Uw recht op inzage

U hebt op grond van artikel 35 Wbp recht op inzage in uw persoonsgegevens. U ziet uw eigen gegevens zodra u bent ingelogd in de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie

Uw klacht over CONSTRUCT bedrijfspsychologie

Indien u van mening bent dat CONSTRUCT en zijn medewerkers u niet op een correcte manier hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij CONSTRUCT bedrijfspsychologie. De klacht kunt u zowel mondeling als schriftelijk indienen. Bij de behandeling van de klacht handelt CONSTRUCT overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

Indien dat van toepassing is kunt u uw klacht ook voorleggen aan uw eigen werkgever.

In het uiterste geval kunt u een geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in arrondissement Zutphen. Schriftelijke klachten over CONSTRUCT kunt u sturen naar: postbus 5095, 1380 GB, Weesp of naar [email protected]

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, is het mogelijk dat de informatie die op de sites of applicaties van CONSTRUCT wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de sites of applicaties van CONSTRUCT zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van CONSTRUCT bedrijfspsychologie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de sites of applicaties van CONSTRUCT geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de sites of applicaties van CONSTRUCT of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites of applicaties van CONSTRUCT te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de sites of applicaties van CONSTRUCT verkregen is. CONSTRUCT garandeert noch ondersteunt de resultaten die u bereikt met de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie. De informatie op de sites of applicaties van CONSTRUCT wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen en/of gebruik maken van de site de sites of applicaties van CONSTRUCT geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. CONSTRUCT is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie.
 • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.
 • De content op de sites of applicaties van CONSTRUCT is grotendeels afkomstig van de redacteurs. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de sites of applicaties van CONSTRUCT zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van CONSTRUCT bedrijfspsychologie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de sites of applicaties van CONSTRUCT geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. CONSTRUCT is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de sites of applicaties van CONSTRUCT geplaatste content die van derden afkomstig is of verwijst naar derden, moet gezien worden als tips voor de deelnemer. CONSTRUCT kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 • Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites of applicaties van CONSTRUCT te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de sites of applicaties van CONSTRUCT verkregen is. CONSTRUCT garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke diensten/producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de sites of applicaties van CONSTRUCT verkregen informatie. De informatie op de sites of applicaties van CONSTRUCT wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

 

 • Een bezoeker/ster of gebruiker van de sites of applicaties van CONSTRUCT mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de sites of applicaties van CONSTRUCT opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van CONSTRUCT bedrijfspsychologie.

Bevoegdheden CONSTRUCT

 • CONSTRUCT heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de sites of applicaties van CONSTRUCT te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
 • CONSTRUCT heeft het recht om personen uit te sluiten van verder gebruik van sites of applicaties.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de eigenaar hiervan. CONSTRUCT beheert deze namens de eigenaar.
 • De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de sites of applicaties van CONSTRUCT (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look u0026amp; feel, lay-out) berusten uitsluitend bij de eigena(a)r(en) hiervan. CONSTRUCT beheert deze rechten namens de eigena(a)r(en). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONSTRUCT is het onder meer niet toegestaan de sites of applicaties van CONSTRUCT bedrijfspsychologie, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

 • Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de sites of applicaties van CONSTRUCT onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. CONSTRUCT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 • CONSTRUCT behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van de sites of applicaties van CONSTRUCT indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen met CONSTRUCT die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Zutphen. Gegevens van de aanbieder :

 

CONSTRUCT bedrijfspsychologie

[email protected]

(085) 2103 002

Postbus 5095

1380 gb Weesp

KVK 32068751